Provozní řád

Provozní řád

Provozovatel:

Plzeňské Terceto, s.r.o.
U Radbúzy 790/20, Plzeň

IČO: 62621653
DIČ: CZ62621653

Provozovna – místo, adresa:

Camp La Rocca
V Aleji 136
Konstantinovy Lázně, 349 52

Kontakt:

www.larocca.cz

Recepce: +420 775 983 377

E-mail: larocca@larocca.cz

Správce: +420 603 309 750

Stravování: +420 724 375 791

Odpovědná osoba za provoz kempu:

Vladimír Šabek

Provozní doba:

od 1.5. - 30.9.

Hlášení požáru, havárie, lékařské ošetření:

Vznik požáru se hlásí na recepci, postupuje se dle požárních a poplachových směrnic vyvěšených u recepce, příp. se volá tel. č. 150, nebo 112.

V případě havárie vody nebo poruchy elektrického proudu je ubytovaný povinen nahlásit vzniklou závadu na recepci osobně. Je nepřípustné vzniklou závadu opravovat vlastními silami.

V případě potřeby lékařského ošetření host kontaktuje pracovníky recepce, nebo volá tel. č. 155, nebo 112

Záchranná služba – 155
Hasičský záchranný sbor – 150
Policie ČR – 158
Nouzová volání - 112

Lékárnička:

V případě potřeby je lékárnička umístěna na recepci kempu. Je vybavena základním obvazovým materiálem, dezinfekčními prostředky a práškami proti bolesti.

Ceny:

Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen uhradit ceny v souladu s platným ceníkem. Účet je splatný v den příjezdu, viz platný ceník na recepci či na webových stránkách www.larocca.cz/ceny.

Storno poplatky:

Vrácení zálohy bude posuzováno následovně:

a) pokud klient oznámí zrušení rezervace minimálně 21-30 dní před nástupem (rezervaci lze zrušit pouze písemnou či emailovou formou), bude mu vráceno 60 % ze zaplacené zálohy.

b) pokud klient oznámí zrušení rezervace minimálně 8 - 20 dní před nástupem (rezervaci lze zrušit pouze písemnou či emailovou formou), bude mu vráceno 40 % ze zaplacené zálohy.

c) pokud klient oznámí zrušení rezervace minimálně 0-7 dní před nástupem (rezervaci lze zrušit pouze písemnou či emailovou formou), zákazník nemá nárok na vrácení zálohy, která propadá ve prospěch provozovatele.

V případě, že by došlo ke storno rezervace ze strany provozovatele kempu, klientovi bude vrácen uhrazený zálohový poplatek v plné výši 100%.

Za předčasně ukončený pobyt se peníze nevracejí.

Ubytování:

Každý host je povinen seznámit se s tímto řádem. Host převzetím účtenky prohlašuje, že byl seznámen s řádem kempu a zavazuje se jej dodržovat. V případě hrubého porušení tohoto řádu může být hostu či návštěvníkovi kempu pobyt ukončen s okamžitou platností a může být vykázán z areálu zaměstnancem kempu.

Ubytováni nemohou být hosté, kteří jsou postiženi infekčními chorobami.

Autocamp může ubytovat pouze hosta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host na recepci ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz (platný cestovní pas).

Neubytovaným hostům je do areálu kempu vstup zakázán. Případné návštěvy se hlásí na recepci – 100Kč/osoba/návštěva.

Recepční Autocampu určí hostovi chatu či ukáže místo pro postavení stanu nebo karavanu. Host je povinen respektovat zákaz stavění stanů mimo vyhrazená místa pro stany.

Autocamp La Rocca může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

Host má právo chatu užívat po dobu, kterou si sjednal s recepcí a kterou řádně uhradil. Poslední den pobytu je host povinen uvolnit chatu a předat klíče zpět na recepci Autocampu nejpozději do 10.00 hodin dopoledne. Uvolní-li host chatu až po 10.00 hod., může mu recepční Autocampu naúčtovat pobyt i za následující den.

Hosté s vlastními stany, karavany a automobily jsou povinni do 10:00 opustit areál, nebo si další pobyt neprodleně prodloužit.

Práva a povinnosti hostů

V chatách nebo společenských prostorách Autocampu nesmí host bez souhlasu vedení Autocampu přemísťovat zařízení, provádět opravy či jakékoliv zásahy do el. sítě nebo jiné instalace.

Host je povinen si v den příjezdu zkontrolovat inventární seznam, který je v každé chatě vyvěšený a zjištěné rozdíly ihned nahlásit v recepci. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel a host bude muset případné nesrovnalosti uhradit na místě v hotovosti.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v chatách a ostatních společenských prostorách Autocampu.

Za případné škody způsobené na zařízení a majetku Autocampu La Rocca odpovídá host dle platných předpisů a je povinen tyto škody nahradit v plné výši .

V areálu platí zákaz bezdůvodného pohybu motorových a elektrických vozidel (čtyřkolky, motorky, traktory, auta apod.) s výjimkou příjezdu a odjezdu z areálu.

V areálu platí zákaz létání s drony.

Odpadky všech druhů je host povinen dávat na vyhrazená místa a do určených popelnic.

Autocamp La Rocca je umístěn v Chráněné krajinné oblasti. Kácení lesního porostu či jiné poškozování přírody a dřevin je přísně zakázáno.

Rozdělávání ohňů je povolena pouze na vyhrazených místech.

Hosté ubytovaní v kempu jsou povinni dbát na čistotu a pořádek, zvláště v sociálních zařízeních

Noční klid:

V době od 23.00 hodin do 7.00 hodin je host povinen DODRŽOVAT NOČNÍ KLID vyplývající z obecně závazné vyhlášky obce Konstantinovy Lázně!!

V době od 22.00 hodin do 7.00 hodin je hlavní příjezdová brána UZAVŘENA.

V Autocampu je nutno i během dne zachovávat klid a nerušit ostatní hosty křikem, hlučným zpěvem, nadměrným zesilováním reprodukované hudby apod.

Autocamp La Rocca nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody na majetku hosta, pokud nebyly tyto způsobeny zaměstnancem Autocampu La Rocca. Žádná plocha v areálu Autocampu není hlídaným parkovištěm. Auta či ostatní dopravní prostředky, umístěné v areálu, nejsou hlídána; Autocamp tudíž nezodpovídá za jejich případné poškození či odcizení.

Sportoviště:

Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití (týká se i provozu bazénu) v areálu Autocampu provozují hosté na vlastní nebezpečí. Autocamp La Rocca nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, učitelky apod.). Autocamp tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru. Autocamp La Rocca nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.

Platí přísný zákaz vynášení jakéhokoliv skla na veškerá sportoviště a k bazénu.

Z bezpečnostních důvodů je výslovně zakázáno skákat do bazénu a z hygienických důvodů je lze vstoupit do areálu bazénu, respektive bazénu, pouze přes brodítko.

Pro uskladnění kol, prosím, využijte kolárnu. V kempu platí zákaz úschovy kol v ubytovacím zařízení.

Stížnosti a návrhy:

Stížnosti hostů či případné návrhy na zlepšení provozu Autocampu La Rocca přijímá směnový recepční.

Pobyt se psem:

Vstup do kempu se psy je povolen za podmínek: pes nesmí volně pobíhat; pes musí mít reg. známku; pes musí být na vodítku.

Majitel psa je povinen: ihned uklízet psí exkrementy; zajistit, aby nedocházelo k obtěžování ostatních ubytovaných.

V době nočního klidu musí být pes umístěn v ubytovacím zařízení.


Ubytovací řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2021.

Děkujeme za dodržování pravidel kempu La Rocca

Vedení kempu